تماس با ما

 | تاریخ ارسال: 1399/2/22 | 

آدرس: تهران - خیابان حافظ - روبروی خیابان سمیه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی نساجی - طبقه هشتم - اداره امور هیات علمی
صندوق پستی: ۴۴۱۳ - ۱۵۸۷۵
تلفن: ۶۶۴۰۱۵۴۹ - ۶۴۵۴۲۶۲۸ - ۶۴۵۴۲۶۹۳ (۲۱) ۹۸+
ایمیل: nezarataut.ac.ir