معرفی کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1399/3/12 | 
خانم مهندس حمیده افشاری
پست سازمانی: کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی
شماره تماس: 66401549 - 64542628 - 64542693
ایمیل: afshariaut.ac.ir

خانم مینا مطیعی
پست سازمانی: کارشناس مسئول امور اعضای هیات علمی
شماره تماس: 66401549 - 64542628 - 64542693
ایمیل: motieeaut.ac.ir
خانم فاطمه فیروز
پست سازمانی: کارشناس نظارت و ارزیابی
شماره تماس: 66401549 - 64542628 - 64542693
ایمیل: f.firoozaut.ac.ir
خانم سمیه عباس زاده
پست سازمانی: کارشناس نظارت و ارزیابی
شماره تماس: 66401549 - 64542628 - 64542693
ایمیل: s.abbaszadehaut.ac.ir
خانم مهندس فاطمه فراهانی خواه
پست سازمانی: کارشناس امور اعضای هیات علمی
شماره تماس: 66401549 - 64542628 - 64542693
ایمیل: farahanikhahaut.ac.ir