اعضای کمیسیون تخصصی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/2 | 
اعضای کمیسیون تخصّصی ۱:
(بررسی پرونده های ارتقاء متقاضیان دانشکده های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و مهندسی پزشکی (بیو الکتریک))
اعضای کمیسیون تخصّصی ۲:
(بررسی پرونده های ارتقاء متقاضیان دانشکده های مهندسی مکانیک، مهندسی دریا، مهندسی هوا فضا ومهندسی پزشکی (گروه بیومکانیک((
اعضای کمیسیون تخصّصی ۳:
(بررسی پرونده های ارتقاء متقاضیان دانشکده های مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی معدن ومهندسی نفت (
اعضای کمیسیون تخصّصی ۴:
(بررسی پرونده های ارتقاء متقاضیان دانشکده های مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر و رنگ،مهندسی نساجی، مهندسی مواد و متالورژی و مهندسی پزشکی (گروه بیومواد((
اعضای کمیسیون تخصّصی ۵:
(بررسی پرونده های ارتقاء متقاضیان دانشکده های ریاضی و علوم کامپیوتر ، دانشکده فیزیک و مهندسی انر‍ژی و گروه مستقل شیمی(
اعضای کمیسیون تخصّصی ۶:
(بررسی پرونده های ارتقاء متقاضیان دانشکده های مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشکده مدیریت، علم و فناوری(