اعضای کمیسیون تخصصی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
اعضای کمیسیون تخصّصی ۱:
(بررسی پرونده های ارتقاء متقاضیان دانشکده های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی پزشکی (بیو الکتریک)، و ریاضی و علوم کامپیوتر (گرایش علوم کامپیوتر))
اعضای کمیسیون تخصّصی ۲:
(بررسی پرونده های ارتقاء متقاضیان دانشکده های مهندسی مکانیک، مهندسی دریا، مهندسی هوا فضا، و مهندسی پزشکی (گروه بیومکانیک((
اعضای کمیسیون تخصّصی ۳:
(بررسی پرونده های ارتقاء متقاضیان دانشکده های مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی معدن، و مهندسی نفت (
اعضای کمیسیون تخصّصی ۴:
(بررسی پرونده های ارتقاء متقاضیان دانشکده های مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر و رنگ، مهندسی نساجی، مهندسی مواد و متالورژی، و مهندسی پزشکی (گروه بیومواد((
اعضای کمیسیون تخصّصی ۵:
(بررسی پرونده های ارتقاء متقاضیان دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر (گرایش‌های ریاضی)، دانشکده فیزیک و مهندسی انر‍ژی، و دانشکده شیمی(
اعضای کمیسیون تخصّصی ۶:
(بررسی پرونده های ارتقاء متقاضیان دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، و دانشکده مدیریت، علم و فناوری(