ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲
ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ تا ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
 | تاریخ ارسال: 1402/10/9 | 
ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱
ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۹
 | تاریخ ارسال: 1402/3/6 | 
ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱
ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از ۱۴۰۱/۱۰/۵ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
 | تاریخ ارسال: 1401/10/5 | 
ارزیابی نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰
ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹ تا ۱۴۰۱/۳/۲۰
 | تاریخ ارسال: 1401/3/7 | 
ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰
ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۷
 | تاریخ ارسال: 1400/10/4 | 
ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹
ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۴ تا ۱۴۰۰/۴/۴
 | تاریخ ارسال: 1400/3/18 | 
ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹
ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از تاریخ ۹۹/۱۰/۸ تا ۹۹/۱۰/۱۹
 | تاریخ ارسال: 1399/9/30 | 
ارزیابی دروس نیمسال دوم ۹۹-۹۸
ارزیابی دروس نیمسال دوم ۹۹-۹۸ از تاریخ ۹۹/۳/۳۱ تا ۹۹/۴/۱۳
 | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
ارزیابی دروس نیمسال اول ۹۹-۹۸
ارزیابی دروس نیمسال اول ۹۹-۹۸ از تاریخ ۹۸/۱۰/۹ تا ۹۸/۱۰/۲۰
 | تاریخ ارسال: 1399/4/3 |