بایگانی بخش بخش نظارت و ارزیابی

img_yw_news
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ -

ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲

ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ تا ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۴۰۲ -

ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ تا ۱۴۰۲/۱۰/۲۲

img_yw_news
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ -

ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۹

img_yw_news
یکشنبه ۴ دی ۱۴۰۱ -

ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از ۱۴۰۱/۱۰/۵ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۶

img_yw_news
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ -

ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹ تا ۱۴۰۱/۳/۲۰  

img_yw_news
چهارشنبه ۱ دی ۱۴۰۰ -

ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۷

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ -

ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۴ تا ۱۴۰۰/۴/۴

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹ -

ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از تاریخ ۹۹/۱۰/۸ تا ۹۹/۱۰/۱۹

img_yw_news
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹ -

ارزیابی دروس نیمسال دوم ۹۹-۹۸

ارزیابی دروس نیمسال دوم ۹۹-۹۸ از تاریخ ۹۹/۳/۳۱ تا ۹۹/۴/۱۳

img_yw_news
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹ -

ارزیابی دروس نیمسال اول ۹۹-۹۸

ارزیابی دروس نیمسال اول ۹۹-۹۸ از تاریخ ۹۸/۱۰/۹ تا ۹۸/۱۰/۲۰