اداره امور هیات علمی- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/22 | 

آدرس: تهران - خیابان حافظ - روبروی خیابان سمیه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی نساجی - طبقه هشتم - اداره امور هیات علمی
صندوق پستی: ۴۴۱۳ - ۱۵۸۷۵
تلفن: ۶۶۴۰۱۵۴۹ - ۶۴۵۴۲۶۲۸ - ۶۴۵۴۲۶۹۳ (۲۱) ۹۸+
ایمیل: nezarataut.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه اداره امور هیات علمی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=28.3117.3658.fa
برگشت به اصل مطلب