اداره امور هیات علمی- اعضای هیات ممیزه
اعضای هیات ممیزه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
اعضای هیات ممیزه جدید دانشگاه اعضای هیات ممیزه دانشگاه صنعتی امیرکبیر (به ترتیب الفبا(
نشانی مطلب در وبگاه اداره امور هیات علمی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=28.3280.4043.fa
برگشت به اصل مطلب