اداره امور هیات علمی- معرفی کارکنان
معرفی کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
خانم مهندس حمیده افشاری
پست سازمانی: کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی

شماره تماس: ۶۶۴۰۱۵۴۹ - ۶۴۵۴۲۶۲۸ - ۶۴۵۴۲۶۹۳
ایمیل: afshariaut.ac.ir

خانم مینا مطیعی
پست سازمانی: کارشناس مسئول امور اعضای هیات علمی

شماره تماس: ۶۶۴۰۱۵۴۹ - ۶۴۵۴۲۶۲۸ - ۶۴۵۴۲۶۹۳
ایمیل: motieeaut.ac.ir

خانم فاطمه فیروز
پست سازمانی: کارشناس نظارت و ارزیابی

شماره تماس: ۶۶۴۰۱۵۴۹ - ۶۴۵۴۲۶۲۸ - ۶۴۵۴۲۶۹۳
ایمیل: f.firoozaut.ac.ir

خانم سمیه عباس زاده
پست سازمانی: کارشناس نظارت و ارزیابی

شماره تماس: ۶۶۴۰۱۵۴۹ - ۶۴۵۴۲۶۲۸ - ۶۴۵۴۲۶۹۳
ایمیل: s.abbaszadehaut.ac.ir

خانم مهندس فاطمه فراهانی خواه
پست سازمانی: کارشناس امور اعضای هیات علمی

شماره تماس: ۶۶۴۰۱۵۴۹ - ۶۴۵۴۲۶۲۸ - ۶۴۵۴۲۶۹۳
ایمیل: farahanikhahaut.ac.ir
 
نشانی مطلب در وبگاه اداره امور هیات علمی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=28.3282.4039.fa
برگشت به اصل مطلب